کاله آمل - شهرداری ارومیه

آلومینیوم المهدی بندرعباس - میزان مشهد

باریج اسانس کاشان - نوین کشاورز تهران

جواهری - پیشگامان کویر یزد

ساپیا کرج - متین ورامین          ساعت 15 در خانه والیبال تهران - احتمال پخش زنده این بازی زیاد است.

پیکان تهران - شهرداری تبریز