جواهری گلستان 2 - 3 آلومینیوم المهدی بندرعباس

کاله آمل 3 - 1 سایپا البرز

متین ورامین 1 - 3 پیشگامان کویر یزد

شهرداری تبریز 2 - 3 نوین کشاورز تهران 

پکان تهران 2 - 3 میزان خراسان

شهرداری ارومیه 3 - 1 باریج اسانس کاشان