گروه A: کانون والیبال بامپوش گنبد - کانون والیبال نوین جوان - آزادشهر - سوین پروفیل

گروه B: کالای ورزشی توپ و تور - دفتر کشاورزی قائمی - فن و صنعت - بزرگسالان نوین جوان

برنامه شب اول این مسابقات: چهارشنبه مورخ 9/5/1392

ساعت 22:30

کانون والیبال بامپوش - آزادشهر

ساعت 23:30

کانون والیبال نوین جوان - سوین پروفیل

محل برگزاری مسابقات:

انتهای خیابان رسالت - سالن شهید اترک طیار