گروه A: کانون باموش - بزرگسالان نوین جوان - سوین پروفیل - آزادشهر

گروه B: توپ و تور - دفتر کشاورزی قائمی - کانون نوین جوان - فن و صنعت

پنجشنبه مورخ 10/5/1392

ساعت 22:30

کالای ورزشی توپ و تور - کانون نوین جوان

ساعت 23:30

دفتر کشاورزی قائمی - فن و صنعت