جمعه 11/5/1392

ساعت 23:30

گروه B: فن و صنعت 2 - 0 کانون والیبال نوین جوان

ساعت 00:30

گروه A: بزرگسالان نوین جوان 2 - 0 کانون والیبال بامپوش