فرهاد قائمی و برخی دیگر از بازیکنان تیم سابق هاوش گنبد به دلیل نقد نشدن چک هایشان، از مدیریت تیم هاوش آقای محمدی دلخور هستند.

آقای محمدی نیز مدام در پرداخت پول این بازیکنان امروز و فردا کرده و تا کنون نیز این بازیکنان موفق به نقد کردن چک هایشان نشده اند!

هواداران و بازیکنان والیبال گنبد، همواره از تیم هاوش به نیکی یاد کرده و آن تیم را به عنوان بهترین تیم سال های اخیر گنبد می نامند و از همین رو نیز انتظار دارند تا هر چه سریعتر این بازیکنان موفق به دریافت حق و حقوق خود از تیم هاوش شوند، اما تا کنون مدیریت تیم هاوش، آقای محمدی در پرداخت حق بازیکنان تاخیر کرده است.

امیدواریم که با درایت مدیریت تیم سابق هاوش، هر چه سریعتر حق و حقوق بازیکنان پرداخت شود.