چهارمین اردوی تیم نوجوانان والیبال ساحلی قبل از اعزام به مسابقه های انتخابی المپیک نوجوانان جهان در تایلند از روزسه شنبه بدون حضور بازیكنان بامپوش گنبد كه تابستان 92 قهرمان كشور شده بودند، در بندرعباس آغاز شد.این اردو زیر نظر مازیار هوشمند سرمربی تیم نوجوانان تا نهم فروردین در زمین والیبال ساحلی بوستان جهانگردی در حال برگزاری می باشد.
چهار بازیکن در این اردو شرکت دارند و محمد ایران ن‍ژاد و اسماعیل مسافر دو بازیكن گنبدی كه هر دو با تیم نوجوانان والیبال ساحلی بامپوش در مسابقات قهرمانی كشور در تابستان 92 به مقام قهرمانی دست یافته بودند به ناحق خط خوردند.
حتی از تیم دوم آن مسابقات نیز كه آن هم یك تیم گنبدی متشكل از طاها ایگدری و فرشاد خاكپور بود، كسی به این اردو دعوت نشد.
در این مورد و خط زدن استعدادهای گنبدی و دلایل بی اعتمادی اسپانسرهای خصوصی برای شركت در این مسابقات و استفاده از بازیكنان صغرسنی در این مسابقات و .... حرفها بسیار است كه در مطالب آینده بیشتر به آن میپردازیم.

منبع: bampoosh.ir